40425_2019_581_MOESM1_ESM.docx (43.5 kB)

Additional file 1: of The correlations of tumor mutational burden among single-region tissue, multi-region tissues and blood in non-small cell lung cancer

Download (43.5 kB)
journal contribution
posted on 03.04.2019 by Yaxiong Zhang, Lianpeng Chang, Yunpeng Yang, Wenfeng Fang, Yanfang Guan, Aiwei Wu, Shaodong Hong, Huaqiang Zhou, Gang Chen, Xi Chen, Shen Zhao, Qiufan Zheng, Hui Pan, Lanjun Zhang, Hao Long, Haoxian Yang, Xin Wang, Zhesheng Wen, Junye Wang, Hong Yang, Xuefeng Xia, Yuanyuan Zhao, Xue Hou, Yuxiang Ma, Ting Zhou, Zhonghan Zhang, Jianhua Zhan, Yan Huang, Hongyun Zhao, Ningning Zhou, Xin Yi, Li Zhang
Table S1. Clinical characteristics of the enrolled 32 NSCLC patients. Table S2. List of target regions of the pan-cancer 1021-gene panel. (DOCX 43 kb)

Funding

National Key R&D Program of China

History

Exports