sj-tif-8-tam-10.1177_17588359211027836.tif (3.08 MB)
Download file

sj-tif-8-tam-10.1177_17588359211027836 – for NDUFA4L2 promotes trastuzumab resistance in HER2-positive breast cancer

Download (3.08 MB)
figure
posted on 01.07.2021, 00:08 by Yuan Yuan, Huanyao Gao, Yongxian Zhuang, Lixuan Wei, Jia Yu, Zhe Zhang, Lili Zhang, Liewei Wang

sj-tif-8-tam-10.1177_17588359211027836 for NDUFA4L2 promotes trastuzumab resistance in HER2-positive breast cancer by Yuan Yuan, Huanyao Gao, Yongxian Zhuang, Lixuan Wei, Jia Yu, Zhe Zhang, Lili Zhang and Liewei Wang in Therapeutic Advances in Medical Oncology

History