figshare
Browse
Fig 6.tif (538.89 kB)

DAPK1 methylation and N stage (positive vs. negative) in: A. EC; B. GC; and C. CRC.

Download (538.89 kB)
figure
posted on 2017-09-21, 17:54 authored by Wenzheng Yuan, Jinhuang Chen, Yan Shu, Sanguang Liu, Liang Wu, Jintong Ji, Zhengyi Liu, Qiang Tang, Zili Zhou, Yifeng Cheng, Bin Jiang, Xiaogang Shu

DAPK1 methylation and N stage (positive vs. negative) in: A. EC; B. GC; and C. CRC.

History