Figure_3.tif (2.11 MB)
Download file

Top scoring pharmacophore model Hypo1 of Hsp90 inhibitors.

Download (0 kB)
figure
posted on 03.04.2013, 06:24 by JianMin Jia, XiaoLi Xu, Fang Liu, XiaoKe Guo, MingYe Zhang, MengChen Lu, LiLi Xu, JinLian Wei, Jia Zhu, ShengLie Zhang, ShengMiao Zhang, HaoPeng Sun, QiDong You

Hypothesis features are color-coded as follows: hydrophobic aromatic, light blue; hydrogen bond donor, violet; hydrogen bond acceptor, green.

History