figshare
Browse
Figure_1.tif (397.33 kB)

The trend of the use of hormone receptor testing during 1999 and 2008.

Download (0 kB)
figure
posted on 2014-07-18, 03:13 authored by Can Zhou, Jian jun He, Jing Li, Jin hu Fan, Bin Zhang, Hong jian Yang, Xiao ming Xie, Zhong hua Tang, Hui Li, Jia yuan Li, Shu lian Wang, You lin Qiao, Rong Huang, Pin Zhang

The trend of the use of hormone receptor testing during 1999 and 2008.

History

Usage metrics

    PLOS ONE

    Licence

    Exports