Figure_2.tif (609.4 kB)
Download file

The phylogenetic tree of amino acid sequences between EaMIC5 and those of MIC5 from other species.

Download (0 kB)
figure
posted on 2014-12-22, 02:44 authored by ZhenChao Zhang, JingWei Huang, MengHui Li, YuXia Sui, Shuai Wang, LianRui Liu, LiXin Xu, RuoFeng Yan, XiaoKai Song, XiangRui Li

The phylogenetic tree of amino acid sequences between EaMIC5 and those of MIC5 from other species.

History