Fig_1.tif (4.57 MB)
Download file

The image of the Zubal-thorax phantom.

Download (0 kB)
figure
posted on 05.11.2015, 03:34 by Xingjian Yu, Shuhang Chen, Zhenghui Hu, Meng Liu, Yunmei Chen, Pengcheng Shi, Huafeng Liu

The target region is marked by black rectangle in phantom.

History