Fig_1.tif (4.57 MB)

The image of the Zubal-thorax phantom.

Download (0 kB)
figure
posted on 05.11.2015 by Xingjian Yu, Shuhang Chen, Zhenghui Hu, Meng Liu, Yunmei Chen, Pengcheng Shi, Huafeng Liu

The target region is marked by black rectangle in phantom.

History

Licence

Exports