Figure_2.tif (107.28 kB)
Download file

The image of genotyping result for rs290487.

Download (0 kB)
figure
posted on 2013-03-26, 07:58 authored by Jinjin Wang, Linlin Li, Jiatong Zhang, Jing Xie, Xinping Luo, Dahai Yu, Jingzhi Zhao, Tianping Feng, Chao Pang, Lei Yin, Fulan Hu, Jianfeng Zhang, Yan Wang, Qian Wang, Yujia Zhai, Haifei You, Tian Zhu, Dongsheng Hu

Line 1: Maker; Line 2: CC genotype-153 bp; Line 3: CT genotype-153/128 bp; Line4: TT genotype-128 bp.

History