Figure_1.tif (425.57 kB)
Download file

The effect of absorbing time on the enzyme loading amount (a) and effect of enzyme loading amount on the activity recovery (b).

Download (0 kB)
figure
posted on 2014-09-30, 04:01 authored by Longbao Zhu, Li Zhou, Nan Huang, Wenjing Cui, Zhongmei Liu, Ke Xiao, Zhemin Zhou

The effect of absorbing time on the enzyme loading amount (a) and effect of enzyme loading amount on the activity recovery (b).

History