Figure_2.tif (156.96 kB)

The HPLC analysis of control compounds (A) and aqueous extraction sample (B) showing the retention time of Tanshinol –Na (1) and Salvianolic acid B (2).

Download (0 kB)
figure
posted on 06.04.2012, 02:03 by Liao Cui, Ting Li, Yuyu Liu, Le Zhou, Pinghua Li, Bilian Xu, Lianfang Huang, Yan Chen, Yanzhi Liu, Xiaoyan Tian, Webster S. S. Jee, Tie Wu

The HPLC analysis of control compounds (A) and aqueous extraction sample (B) showing the retention time of Tanshinol –Na (1) and Salvianolic acid B (2).

History

Licence

Exports