Fig_8.tif (442.74 kB)
Download file

The CAV1 gene does not affect expression of PITX2c or ZFHX3.

Download (0 kB)
figure
posted on 2015-08-12, 03:48 authored by Yufeng Huang, Chuchu Wang, Yufeng Yao, Xiaoyu Zuo, Shanshan Chen, Chengqi Xu, Hongfu Zhang, Qiulun Lu, Le Chang, Fan Wang, Pengxia Wang, Rongfeng Zhang, Zhenkun Hu, Qixue Song, Xiaowei Yang, Cong Li, Sisi Li, Yuanyuan Zhao, Qin Yang, Dan Yin, Xiaojing Wang, Wenxia Si, Xiuchun Li, Xin Xiong, Dan Wang, Yuan Huang, Chunyan Luo, Jia Li, Jingjing Wang, Jing Chen, Longfei Wang, Li Wang, Meng Han, Jian Ye, Feifei Chen, Jingqiu Liu, Ying Liu, Gang Wu, Bo Yang, Xiang Cheng, Yuhua Liao, Yanxia Wu, Tie Ke, Qiuyun Chen, Xin Tu, Robert Elston, Shaoqi Rao, Yanzong Yang, Yunlong Xia, Qing K. Wang

HCT116 cells were transfected with siRNA specific for CAV1 and used for isolation of total RNA samples and real-time RT-PCR analysis. A. Real-time RT-PCR analysis for PITX2. Transfection of siRNA for CAV1 did not significantly affect the expression of PITX2. B. Real-time RT-PCR analysis for ZFHX3. Transfection of siRNA for CAV1 did not significantly affect the expression of ZFHX3. C. Real-time RT-PCR analysis for CAV1. Transfection of siRNA for CAV1 successfully reduced expression of CAV1.**P<0.01; *<0.05.

History