Figure_4.tif (643.4 kB)

Stem-loop structure of partial novel miRNA precursors.

Download (0 kB)
figure
posted on 09.04.2014 by Weina Liu, Wangning Yu, Lingyu Hou, Xiaoyu Wang, Fei Zheng, Weixuan Wang, Di Liang, Hailun Yang, Yi Jin, Xiangming Xie

(A) acr-novel1 and acr-novel1*, (B) acr-novel2 and acr-novel2*, (C) acr-novel3, (D) acr-novel4,(E) acr-novel5. Novel miRNA sequences were noted by red and yellow shadow.

History

Licence

Exports