Figure_4.tif (643.4 kB)
Download file

Stem-loop structure of partial novel miRNA precursors.

Download (0 kB)
figure
posted on 09.04.2014, 03:41 by Weina Liu, Wangning Yu, Lingyu Hou, Xiaoyu Wang, Fei Zheng, Weixuan Wang, Di Liang, Hailun Yang, Yi Jin, Xiangming Xie

(A) acr-novel1 and acr-novel1*, (B) acr-novel2 and acr-novel2*, (C) acr-novel3, (D) acr-novel4,(E) acr-novel5. Novel miRNA sequences were noted by red and yellow shadow.

History