figshare
Browse
Fig_11.tif (1.92 MB)

Standardized mean difference (SMD) estimate for postoperative cervical Cobb’s angle.

Download (0 kB)
figure
posted on 2015-06-11, 03:16 authored by Jun Dong, Meng Lu, Teng Lu, Baobao Liang, Junkui Xu, Jun Zhou, Hongjun Lv, Jie Qin, Xuan Cai, Sihua Huang, Haopeng Li, Dong Wang, Xijing He

Standardized mean difference (SMD) estimate for postoperative cervical Cobb’s angle.

History