Figure_1.tif (1.34 MB)
Download file

Spatial distribution between 30°N and 80°N of the start of the growing season SOS (SOSmean) as day of year (DOY), averaged over 1982–2008.

Download (0 kB)
figure
posted on 05.02.2014, 14:43 by Miaogen Shen, Yanhong Tang, Jin Chen, Xi Yang, Cong Wang, Xiaoyong Cui, Yongping Yang, Lijian Han, Le Li, Jianhui Du, Gengxin Zhang, Nan Cong

Spatial distribution between 30°N and 80°N of the start of the growing season SOS (SOSmean) as day of year (DOY), averaged over 1982–2008.

History