Figure_1.tif (1.34 MB)

Spatial distribution between 30°N and 80°N of the start of the growing season SOS (SOSmean) as day of year (DOY), averaged over 1982–2008.

Download (0 kB)
figure
posted on 05.02.2014 by Miaogen Shen, Yanhong Tang, Jin Chen, Xi Yang, Cong Wang, Xiaoyong Cui, Yongping Yang, Lijian Han, Le Li, Jianhui Du, Gengxin Zhang, Nan Cong

Spatial distribution between 30°N and 80°N of the start of the growing season SOS (SOSmean) as day of year (DOY), averaged over 1982–2008.

History

Licence

Exports