Fig_6.tif (85.19 kB)
Download file

Sequence alignments of Parvovirus PLA2 Motifs and sPLA2 representatives between SDLC01 strain and Adeno-associated virus -2.

Download (0 kB)
figure
posted on 14.10.2015, 02:57 by Hao Chen, Yanguo Dou, Yi Tang, Zhenjie Zhang, Xiaoqiang Zheng, Xiaoyu Niu, Jing Yang, Xianglong Yu, Youxiang Diao

Sequence alignments of Parvovirus PLA2 Motifs and sPLA2 representatives between SDLC01 strain and Adeno-associated virus -2.

History