Figure_3.tif (712.7 kB)
Download file

Replication and virulence of H9N2 viruses in mice.

Download (0 kB)
figure
posted on 2014-11-20, 02:43 authored by Xuyong Li, Jianzhong Shi, Jing Guo, Guohua Deng, Qianyi Zhang, Jinliang Wang, Xijun He, Kaicheng Wang, Jiming Chen, Yuanyuan Li, Jun Fan, Huiui Kong, Chunyang Gu, Yuantao Guan, Yasuo Suzuki, Yoshihiro Kawaoka, Liling Liu, Yongping Jiang, Guobin Tian, Yanbing Li, Zhigao Bu, Hualan Chen

Virus titers in organs of mice on day 3 p.i. with 106 EID50 of test virus. Data shown are the mean titers from three mice; the error bars indicate the standard deviations. *, mice inoculated with CK/ZJ/C1219/10-PB2/627K virus died before day 8 p.i. The dashed line indicates the lower limit of detection.

History