figshare
Browse
Figure_7.tif (329.77 kB)

Relative expression of plasma miRNAs (qRT-PCR) in patients with ISR group (n = 51), non-ISR group (n = 130) and healthy controls (n = 52).

Download (0 kB)
figure
posted on 2014-11-26, 02:48 authored by Meijiao He, Yongtai Gong, Jing Shi, Zhenwei Pan, Hui Zou, Danghui Sun, Xin Tu, Xiangyang Tan, Jianqiang Li, Weimin Li, Bin Liu, Jingyi Xue, Li Sheng, Chunhong Xiu, Ning Yang, Hongjie Xue, Xue Ding, Chengyuan Yu, Yue Li

Data are expressed as mean±SD. *P<0.05, **P<0.001, ***P<0.0001.

History

Usage metrics

  PLOS ONE

  Licence

  Exports

  RefWorks
  BibTeX
  Ref. manager
  Endnote
  DataCite
  NLM
  DC