Figure_3.tif (531.45 kB)

Relationship between salivary cortisol, TSST and electrical stimulation.

Download (0 kB)
figure
posted on 30.07.2012, 02:41 by Yoshihiro Maruyama, Aimi Kawano, Shizuko Okamoto, Tomoko Ando, Yoshinobu Ishitobi, Yoshihiro Tanaka, Ayako Inoue, Junko Imanaga, Masayuki Kanehisa, Haruka Higuma, Taiga Ninomiya, Jusen Tsuru, Hiroaki Hanada, Jotaro Akiyoshi

Relationship of basal salivary cortisol levels (A), salivary cortisol levels after electrical stimulation (B) and salivary cortisol levels 20 min after stimulation (C) between TSST and electrical stimulation exposure.

History

Licence

Exports