figshare
Browse
Fig_6.tif (444.39 kB)

Relationship between metabolic enzyme activity and the degree of resistance in IS strain and MS strain.

Download (0 kB)
figure
posted on 2015-08-14, 02:44 authored by Linna Shi, Hongxia Hu, Kai Ma, Dan Zhou, Jing Yu, Daibin Zhong, Fujin Fang, Xuelian Chang, Shengli Hu, Feifei Zou, Weijie Wang, Yan Sun, Bo Shen, Donghui Zhang, Lei Ma, Guofa Zhou, Guiyun Yan, Changliang Zhu

Relationship between metabolic enzyme activity and the degree of resistance in IS strain and MS strain.

History