Fig_11.tif (2.13 MB)
Download file

RMSF values (Å) of each models.

Download (0 kB)
figure
posted on 07.08.2015, 03:53 by Nan Wang, Jiahong Jiang, Xichen Li, Hongwei Tan, Jimin Zheng, Guangju Chen, Zongchao Jia

Apo-YhdE monomers in both open and closed state are shown for comparison.

History