Figure_6.tif (829.62 kB)

Potential migration routes of several HCV subtypes in China.

Download (0 kB)
figure
posted on 03.02.2011, 00:26 by Chiyu Zhang, Nana Wu, Jun Liu, Qinjuan Ge, Yan Huang, Qian Ren, Qingchuan Feng, Guangli He

The arrows represent the potential migration routes of HCV. XJ: Xinjiang; LN: Liaoning; SD: Shandong; HN: Henan; JS: Jiangsu; SH: Shanghai; YN: Yunnan; GX: Guangxi; GD: Guangdong; HK: Hong Kong. Because few corresponding sequences from Taiwan are available for phylogenetic analyses, this Figure does not include Taiwan.

History

Licence

Exports