Figure_1.tif (2.14 MB)
Download file

Measured data and modeling of BMM biodegradation in the 21-day bioassay tests.

Download (0 kB)
figure
posted on 09.08.2012, 01:18 by Zhongbo Zhou, Fangang Meng, So-Ryong Chae, Guocheng Huang, Wenjie Fu, Xiaoshan Jia, Shiyu Li, Guang-Hao Chen

Measured data and modeling of BMM biodegradation in the 21-day bioassay tests.

History