Figure_2.tif (1.49 MB)

Mass spectrum of the metabolite.

Download (0 kB)
figure
posted on 27.12.2013, 03:30 by Guangli Wang, Xiao Chen, Wenlong Yue, Hui Zhang, Feng Li, Minghua Xiong

Mass spectrum of the metabolite.

History

Licence

Exports