Figure_2.tif (312.38 kB)

Length distribution of sequenced small RNAs.

Download (0 kB)
figure
posted on 09.04.2014 by Weina Liu, Wangning Yu, Lingyu Hou, Xiaoyu Wang, Fei Zheng, Weixuan Wang, Di Liang, Hailun Yang, Yi Jin, Xiangming Xie

‘Redundant’ represents the total number of sequences, ‘unique’ represents the number of unique sequences. nt, nucleotides.

History

Licence

Exports