Fig_3.tif (625.87 kB)
Download file

Kaplan-Meier survival curves during the 3-year follow-up period.

Download (0 kB)
figure
posted on 2015-06-22, 03:43 authored by Yin Li, Ke Pan, Li-zhi Liu, Yong-qiang Li, Mo-fa Gu, Hua Zhang, Wei-xi Shen, Jian-chuan Xia, Jian-jun Li

Both progression free survival (PFS) (A) and overall survival (B) were better in Arm 1 (GC+CIK group, n = 112) than in Arm 2 (GC chemotherapy alone group, n = 110).

History