Fig_3.tif (382.27 kB)
Download file

Isolates detected in NTM-LD patients between 2001 and 2009 in Nagasaki, Japan.

Download (0 kB)
figure
posted on 28.05.2015, 03:31 by Shotaro Ide, Shigeki Nakamura, Yoshihiro Yamamoto, Yoshihisa Kohno, Yuichi Fukuda, Hideki Ikeda, Eisuke Sasaki, Katsunori Yanagihara, Yasuhito Higashiyama, Kohji Hashiguchi, Yoji Futsuki, Yuichi Inoue, Kiyoyasu Fukushima, Naofumi Suyama, Shigeru Kohno

RGM, rapid growing mycobacteria.

History