Figure_4.tif (5.59 MB)
Download file

Immunohistochemical staining of matrix metalloproteinases (MMPs) and quantitative analysis in aortic plaques of balloon-injured rabbits.

Download (0 kB)
figure
posted on 2014-09-18, 03:38 authored by Xiao Qiong Liu, Yang Mao, Bo Wang, Xiao Ting Lu, Wen Wu Bai, Yuan Yuan Sun, Yan Liu, Hong Mei Liu, Lei Zhang, Yu Xia Zhao, Yun Zhang

(A) Protein expression of MMP-1, -2,-3, -9, and -14. (B–F) Quantification. (Bars = 20 µm). *P<0.05 vs. week 4; #P<0.05 vs. week 6; $P<0.05 vs. week 8; &P<0.05 vs. week 10.

History