Figure_3.tif (1.35 MB)
Download file

Holcoglossum singchianum G. Q. Zhang, L. J. Chen et Z. J. Liu.

Download (0 kB)
figure
posted on 2013-04-05, 01:46 authored by Guo-Qiang Zhang, Ke-Wei Liu, Li-Jun Chen, Xin-Ju Xiao, Jun-Wen Zhai, Li-Qiang Li, Jing Cai, Yu-Yun Hsiao, Wen-Hui Rao, Jie Huang, Xue-Yong Ma, Shih-Wen Chung, Lai-Qiang Huang, Wen-Chieh Tsai, Zhong-Jian Liu

1. Flowering plant; 2. Flower, front view; 3. Lip and column, side view; 4. Dorsal sepal, petal, and lateral sepal; 5. Pollinarium, front view and back view.

History