Figure_3.tif (4.21 MB)

Hematoxylin and eosin (H&E) staining of cross-sections of AF samples.

Download (0 kB)
figure
posted on 24.01.2014 by Haiwei Xu, Baoshan Xu, Qiang Yang, Xiulan Li, Xinlong Ma, Qun Xia, Yang Zhang, Chunqiu Zhang, Yaohong Wu, Yuanyuan Zhang

(A) Triton X-100, (B) SDS, (C) trypsin, (D) control. Collagen fiber fracture (arrows).

History

Licence

Exports