Fig_1.tif (1.65 MB)
Download file

Flowchart of patient selection.

Download (0 kB)
figure
posted on 28.05.2015, 03:31 authored by Shotaro Ide, Shigeki Nakamura, Yoshihiro Yamamoto, Yoshihisa Kohno, Yuichi Fukuda, Hideki Ikeda, Eisuke Sasaki, Katsunori Yanagihara, Yasuhito Higashiyama, Kohji Hashiguchi, Yoji Futsuki, Yuichi Inoue, Kiyoyasu Fukushima, Naofumi Suyama, Shigeru Kohno

Flowchart of patient selection.

History