Figure_3.tif (321.1 kB)

First nucleotide bias of identified miRNAs in Acacia crassicarpa.

Download (0 kB)
figure
posted on 09.04.2014 by Weina Liu, Wangning Yu, Lingyu Hou, Xiaoyu Wang, Fei Zheng, Weixuan Wang, Di Liang, Hailun Yang, Yi Jin, Xiangming Xie

(A) Conserved miRNAs, (B) novel miRNA candidates.

History

Licence

Exports