Fig_2.tif (151.78 kB)

Effect of atlas encoding scheme on labeling accuracy measured by Dice’s coefficient.

Download (0 kB)
figure
posted on 28.01.2016, 12:39 by Lijie Huang, Guangfu Zhou, Zhaoguo Liu, Xiaobin Dang, Zetian Yang, Xiang-Zhen Kong, Xu Wang, Yiying Song, Zonglei Zhen, Jia Liu

The RF encoding scheme showed better accuracy than the image-based encoding scheme in labeling the rOFA and rpFFA (paired t-test p < 0.00001).

History