Figure_1.tif (575.64 kB)
Download file

Distribution of odds ratios for events preceding the onset of dysthymia and major depressive disorder.

Download (0 kB)
figure
posted on 27.12.2013, 02:50 by Wenqing Wu, Zhoubing Wang, Yan Wei, Guanghua Zhang, Shenxun Shi, Jingfang Gao, Youhui Li, Ming Tao, Kerang Zhang, Xumei Wang, Chengge Gao, Lijun Yang, Kan Li, Jianguo Shi, Gang Wang, Lanfen Liu, Jinbei Zhang, Bo Du, Guoqing Jiang, Jianhua Shen, Ying Liu, Wei Liang, Jing Sun, Jian Hu, Tiebang Liu, Xueyi Wang, Guodong Miao, Huaqing Meng, Yi Li, Chunmei Hu, Guoping Huang, Gongying Li, Baowei Ha, Hong Deng, Qiyi Mei, Hui Zhong, Shugui Gao, Hong Sang, Yutang Zhang, Xiang Fang, Fengyu Yu, Donglin Yang, Tieqiao Liu, Yunchun Chen, Xiaohong Hong, Wenyuan Wu, Guibing Chen, Min Cai, Yan Song, Jiyang Pan, Jicheng Dong, Runde Pan, Wei Zhang, Zhenming Shen, Zhengrong Liu, Danhua Gu, Xiaoping Wang, Xiaojuan Liu, Qiwen Zhang, Yihan Li, Yiping Chen, Kenneth S. Kendler, Jonathan Flint, Zhen Zhang

The vertical axis shows the odds ratios, the horizontal axis the sixteen stressful life events that precede the onset of MDD alone (shown as a red box plot) and dysthymia with MDD (blue boxes). Box plots show the distribution of comparisons with 100 simulated ages of onset. Note that the result for the rape event on MDD alone is not shown because the OR is 40.

History