Figure_1.tif (2.24 MB)
Download file

Culture of Rhodopseudomonas palustris strain N in medium containing selenite.

Download (0 kB)
figure
posted on 23.04.2014, 15:33 by Baozhen Li, Na Liu, Yongquan Li, Weixin Jing, Jinhua Fan, Dan Li, Longyan Zhang, Xiaofeng Zhang, Zhaoming Zhang, Lan Wang

A, at the start of cultivation; B, at the 2nd day of cultivation; C, at the 8th day of cultivation. Control: strain cultured in a medium without selenite; Treatment: strain cultured in medium containing selenite.

History