Figure_11.tif (152.8 kB)
Download file

Correlationary analysis.

Download (0 kB)
figure
posted on 19.02.2013, 19:23 by Neel R. Nabar, Fang Yuan, Xiaoyang Lin, Li Wang, Ge Bai, Jonathan Mayl, Yaqiong Li, Shu-Feng Zhou, Jinhuan Wang, Jianfeng Cai, Chuanhai Cao

A) Antibody titer is inversely correlated with Aβ burden (P<0.05) B) Pre-treatment IgG1/IgG2a ratio is inversely correlated with pre-treatment Blood Aβ (P<0.05) C) IgG1/IgG2a ratio is positively correlated with antibody titer (P = 0.19) Stars indicate statistical significance: * P<0.05, ** P<0.01, *** P<0.001.

History