Figure_2.tif (78.45 kB)

Correlation between prevalence and intensity of schistosome infection.

Download (0 kB)
figure
posted on 20.12.2011, 00:10 by Xiao-Nong Zhou, Jing Xu, Hong-Gen Chen, Tian-Ping Wang, Xi-Bao Huang, Dan-Dan Lin, Qi-Zhi Wang, Li Tang, Jia-Gang Guo, Xiao-Hua Wu, Ting Feng, Jia-Xu Chen, Jian Guo, Shao-Hong Chen, Hao Li, Zhong-Dao Wu, Rosanna W. Peeling

r = Pearson's correlation coefficient.

History