figshare
Browse
Fig_4.tif (925.07 kB)

Comparisons of median baseline CD4+T cell counts and viral loads between three different subtypes.

Download (0 kB)
figure
posted on 2015-06-29, 03:14 authored by Xiaoyan Li, Yile Xue, Hua Cheng, Yi Lin, Leiming Zhou, Zhen Ning, Xuqin Wang, Xiaolei Yu, Wei Zhang, Fangwei Shen, Xiaohong Zheng, Jing Gai, Xiaoshan Li, Laiyi Kang, Phillipe Nyambi, Ying Wang, Minghua Zhuang, Qichao Pan, Xun Zhuang, Ping Zhong

Median baseline CD4+T cell was lower in CRF01_AE infection than in CRF07_BC infection (P<0.05) while median baseline viral load was higher in CRF01_AE infection than in CRF07_BC infection (P = 0.001).

History