Figure_2.tif (384.59 kB)

Comparison of the PCT levels in healthy controls and sepsis patients.

Download (0 kB)
figure
posted on 14.06.2013 by Tao Wang, Zhi-qin Wang, Lv Wang, Li Yan, Jian Wan, Sheng Zhang, Hong-quan Jiang, Wen-fang Li, Zhao-fen Lin

(p<0.05: *compared with h, **compared with s, ***compared with ss.); h: healthy controls; s: sepsis; ss: severe sepsis; sh: septic shock.

History

Licence

Exports