Fig_1.tif (238.76 kB)
Download file

Chemical structures of the four compounds, astragaloside IV (AGS-IV), 6-O-β-D-glucopyranosyl cycloastragenol (6-O-β-D-glu CAG), 3-O-β-D-xylopyranosyl cycloastragenol (3-O-β-D-xyl CAG), cycloastragenol (CAG).

Download (0 kB)
figure
posted on 11.05.2015, 03:09 authored by Rongcai Yue, Xia Li, Bingyang Chen, Jing Zhao, Weiwei He, Hu Yuan, Xing Yuan, Na Gao, Guozhen Wu, Huizi Jin, Lei Shan, Weidong Zhang

Chemical structures of the four compounds, astragaloside IV (AGS-IV), 6-O-β-D-glucopyranosyl cycloastragenol (6-O-β-D-glu CAG), 3-O-β-D-xylopyranosyl cycloastragenol (3-O-β-D-xyl CAG), cycloastragenol (CAG).

History