figshare
Browse
Fig_2.tif (1.82 MB)

Changes in patients’ costs.

Download (0 kB)
figure
posted on 2015-03-13, 03:29 authored by Lidao Bao, Rui Peng, Yi Wang, Ruilian Ma, Xianhua Ren, Wenbin Meng, Fusheng Sun, Junxia Fang, Ping Chen, Yang Wang, Qiuhong Chen, Jian Cai, Jian Jin, Jinhui Guo, Shucheng Yang, Xiaomei Mo, Enjing Zhang, Yuerong Zhang, Zhaoxin Lu, Binbin Chen, Xiujuan Yue, Meijun Zhu, Yingying Wang, Xinchao Li, Yuan Bian, Shaoshan Kong, Wenfei Pan, Qian Ding, Jun Cao, Rupin Liu, Nan Chen, Xuelian Huang, Agula B, Haijun Lyu

The stack plots represent the average monthly data of costs for inpatients (A) and outpatients (B) during the preparation, intervention, and assessment periods. The costs are summarized as the costs on hospital stay (TO), medication (ME), antibiotics (AN), and very-restricted antibiotics (VR). Cross-sectional analyses were conducted by comparing the average yearly data on patents’ costs on hospital stay, medication, antibiotics, and very-restricted antibiotics (Very-Restricted) for both inpatients (C—F) and outpatients (G—I). P: preparation; I: intervention; A: assessment; *significant difference in intervention/assessment vs. preparation; #significant difference in assessment vs. intervention.

History