Figure_1.tif (1.63 MB)
Download file

CAP set-up: (a) Configuration of CAP generation device. (b) electrical circuit diagram.

Download (0 kB)
figure
posted on 2013-09-11, 01:56 authored by Mian Wang, Benjamin Holmes, Xiaoqian Cheng, Wei Zhu, Michael Keidar, Lijie Grace Zhang

CAP set-up: (a) Configuration of CAP generation device. (b) electrical circuit diagram.

History

Usage metrics

Licence

Exports