Figure_1.tif (696.48 kB)

Anthocyanin concentration in ‘Wujiuxiang’ pears.

Download (0 kB)
figure
posted on 19.02.2013, 22:24 by Li Li, Zhao-Jun Ban, Xi-Hong Li, Mao-Yu Wu, Ai-Li Wang, Yu-Qian Jiang, Yun-Hong Jiang

(A): Anthocyanin in pears during ripening; (B): Anthocyanin in pears exposure to LT and RT.

History

Licence

Exports