Figure_2.tif (406.29 kB)
Download file

2D chemical structures of 30 test set molecules for the pharmacophore model validation.

Download (0 kB)
figure
posted on 03.04.2013, 06:23 by JianMin Jia, XiaoLi Xu, Fang Liu, XiaoKe Guo, MingYe Zhang, MengChen Lu, LiLi Xu, JinLian Wei, Jia Zhu, ShengLie Zhang, ShengMiao Zhang, HaoPeng Sun, QiDong You

2D chemical structures of 30 test set molecules for the pharmacophore model validation.

History