Fig 2.tif (1.06 MB)
Download file

WGCNA module building, Hubgenes cluster analysis, and EigenGene expression statistics.

Download (1.06 MB)
figure
posted on 21.02.2018, 18:49 authored by Yufeng Yang, Yannan Wang, Licong Jia, Guohong Yang, Xinzhi Xu, Hong Zhai, Shaozhen He, Junxia Li, Xiaodong Dai, Na Qin, Cancan Zhu, Qingchang Liu

(A, B) Hierarchical clustering of co-expression data. (C) Heatmap cluster of Hubgenes from cyan module. (D) Heatmap cluster of Hubgenes from light yellow module. (E) Eigengenes expression pattern in cyan module. (F) Eigengenes expression pattern in light yellow module.

History