figshare
Browse
pone.0241337.g001.tif (385.04 kB)

The research flow diagram.

Download (385.04 kB)
figure
posted on 2020-11-05, 18:46 authored by Kan Uchiyama, Shinichiro Takami, Hideo Suzuki, Kiyotaka Umeki, Satoshi Mochizuki, Nobushige Kakinoki, Junichi Iwamoto, Yoko Hoshino, Jun Omori, Shunji Fujimori, Akinori Yanaka, Yuji Mizokami, Toshifumi Ohkusa

IN: indigo naturalis.

History