figshare
Browse
pone.0201606.g003.tif (120.9 kB)

The relationship between Ki-67 response and the prediction score.

Download (120.9 kB)
figure
posted on 2018-08-30, 17:35 authored by Hiroshi Onishi, Chihiro Udagawa, Michiaki Kubo, Seigo Nakamura, Sadako Akashi-Tanaka, Takashi Kuwayama, Chie Watanabe, Tomoko Takamaru, Hiroyuki Takei, Takashi Ishikawa, Kana Miyahara, Hiroshi Matsumoto, Yoshie Hasegawa, Yukihide Momozawa, Siew-Kee Low, Goro Kutomi, Hiroaki Shima, Fukino Satomi, Minoru Okazaki, Hisamitsu Zaha, Mai Onomura, Ayami Matsukata, Yasuaki Sagara, Shinichi Baba, Akimitsu Yamada, Kazuhiro Shimada, Daisuke Shimizu, Koichiro Tsugawa, Arata Shimo, Mikael Hartman, Ching-Wan Chan, Soo Chin Lee, Itaru Endo, Hitoshi Zembutsu

Prediction score was significantly associated with the Ki-67 response in breast cancer tissues after tamoxifen therapy (P = 1.80 x 10−12).

History