pone.0228565.g003.tif (282.17 kB)

The concordance rate of KRAS mutations.

Download (282.17 kB)
figure
posted on 30.01.2020 by Tetsuya Ishizawa, Naohiko Makino, Akiko Matsuda, Yasuharu Kakizaki, Toshikazu Kobayashi, Chisaki Ikeda, Shinpei Sugahara, Michihiko Tsunoda, Yoshiyuki Ueno

The concordance rate of KRAS mutations.

History

Licence

Exports