pone.0228565.g001.tif (77.2 kB)

The amount of ROSE-derived sample DNA.

Download (77.2 kB)
figure
posted on 30.01.2020 by Tetsuya Ishizawa, Naohiko Makino, Akiko Matsuda, Yasuharu Kakizaki, Toshikazu Kobayashi, Chisaki Ikeda, Shinpei Sugahara, Michihiko Tsunoda, Yoshiyuki Ueno

The amount of ROSE-derived sample DNA.

History

Licence

Exports