Fig 4.TIF (302.75 kB)
Download file

The Ca-binding activity measurement of the fibroin solution.

Download (302.75 kB)
figure
posted on 14.07.2016, 15:11 by Shaohua Wang, Yuyu Zhang, Mingying Yang, Lupeng Ye, Lu Gong, Qiujie Qian, Yajun Shuai, Zhengying You, Yuyin Chen, Boxiong Zhong

Black line, CaCl2 control (A), red line, natural silk (B), green line, transgenic silkworm SCa3 (C), blue line, transgenic silkworm SCa8 (D), light blue line, transgenic silkworm SCa10 (E).

History