pone.0253884.g002.tif (707.57 kB)
Download file

Study design.

Download (707.57 kB)
figure
posted on 09.07.2021, 18:12 by Yoji Hoshina, Kiyoshi Shikino, Yosuke Yamauchi, Yasutaka Yanagita, Daiki Yokokawa, Tomoko Tsukamoto, Kazutaka Noda, Takanori Uehara, Masatomi Ikusaka

Study design.

History